Author Avatar

0

Share post:

ดีขึ้นเฮ! ผลไม่เป็นทางการ คว้าเก้าอี้นายกเทศมนตรีเกิน 10 เก้าอี้แล้ว
“วิษณุ” ไม่แน่นอน มท.ชงเรื่องเลือกผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร เข้าคณะรัฐมนตรีไหม